തമിഴ്നാട്ടിലെ രാജപാളയത്ത് ആജ്ജനേയ സ്വാമിക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു.

 

Bookmark and Share
One Cause. One Mission. Find Out What You Can Do.

© 2018 Hindu Acharya Sabha. All rights reserved | Design by orangis web design