ഹിന്ദു ആചാര്യ സഭ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം 03 .2. 2019 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് പൂജനീയ സ്വാമി സൗപർണിക വിജേന്ദ്ര പുരി യുടെ മഹനീയ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ എറണാകുളം ലോട്ടസ് ക്ലബ്ബിൽ (ജോസ് ജംഗ്ഷനു സമീപം ) കൂടുകയാണ് . 

Venue

LOTUS  CLUB .
VARRIAM ROAD.
NEAR JOSE JUNCTION.
OPP. TRAVANCORE COURT HOTEL
ERNAKULAM.

The venue is less than one kilometer awayfrom South railway station and very near to PARTHAS TEXTILES in M.G.Road.

Bookmark and Share
One Cause. One Mission. Find Out What You Can Do.

© 2018 Hindu Acharya Sabha. All rights reserved | Design by orangis web design