മനുഷ്യദൈവങ്ങളുടെ വളർച്ചയും പൈതൃകനന്മകളുടെ തളർച്ചയും

 

Read more...

ശ്രീകൃഷ്ണജന്മഭൂമി 

Read more...

എല്ലാ ഭാരതീയരും സംസ്കൃതഭാഷയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം  - സ്വാമി വിജേന്ദ്ര പുരി 

സംസ്‌കൃതം ലാറ്റിൻ പോലെ ഒരു മൃതഭാഷയാണെന്നത് തെറ്റിധാരണ മാത്രമാണ് .സംസ്‌കൃതത്തിൽ ഒരു ദിനപത്രം പോലും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് .സംസ്‌കൃതഭാഷാ സ്നേഹികൾ ഭാരതത്തിൽ എമ്പാടും ഉണ്ട് .ലാറ്റിൻ പോലെ ഭാഷാപണ്ഡിതർ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ അല്ല സംസ്‌കൃതം .ഈശ്വരവിശ്വാസികളായ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും സംസ്‌കൃതം പ്രാർത്ഥനകളിൽ ചൊല്ലാറുണ്ട് .ദേവീദേവ സ്തുതികൾ ,സ്ത്രോത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉള്ള സംസ്‌കൃതം കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇന്നുള്ള ഭാഷകളിൽ ഏറ്റവും വൈകാരികമായ തലങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷയാണത് .ഹിന്ദിയോ ,തമിഴോ ,തെലുങ്കോ ,കന്നഡ ,ബംഗാളിയോ ,ഗുജറാത്തിയോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ ഓർക്കുമ്പോൾ  സംസ്‌കൃതമാണ് തെരെഞ്ഞെടുത്തത് .

Read more...

Bookmark and Share
One Cause. One Mission. Find Out What You Can Do.

© 2018 Hindu Acharya Sabha. All rights reserved | Design by orangis web design