നവാഭരണ പൂജ സ്വാമി നടത്തുന്നു.

Read more: Swamy performing Navabharana Pooja

നവനീത കൃഷ്ണ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് സ്വാമിജി ക്ഷേത നിർമ്മാണത്തിൽ

Read more: Swamiji at Navaneeth Krishna Temple Construction

കായംകുളത്ത് ഇടയോടി കാവിൽ യോഗാ സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

1st Nov 2017.

Read more: Swami Vijendra Puri Inaugurating Yoga Center at Idayodi Kavu, Kayamkulam

BJP ജനരക്ഷ യാത്ര ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്വാമി സ്വീകരിക്കുന്നു

Read more: Swamy Welcomes BJP Janaraksha Yatra at Alappuzha

Check out the Photos of Swami Vijendra Puri meeting and discussing with Madhurai Adheenam.Pictures taken in 2017 .

സ്വാമി വിജേന്ദ്ര പുരിയും മധുരെ ആദിനവും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നു.

Read more: Swami Vijendra Puri Meets Madhurai Adheenam

Bookmark and Share
One Cause. One Mission. Find Out What You Can Do.

© 2018 Hindu Acharya Sabha. All rights reserved | Design by orangis web design