വിജേന്ദ്ര പുരി സ്വാമിക്ക് ഒപ്പം സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ.

Read more: Swami Vijendra Puri meets Swami Prakashananda

നവാഭരണ പൂജ സ്വാമി നടത്തുന്നു.

Read more: Swamy performing Navabharana Pooja

BJP ജനരക്ഷ യാത്ര ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്വാമി സ്വീകരിക്കുന്നു

Read more: Swamy Welcomes BJP Janaraksha Yatra at Alappuzha

നവനീത കൃഷ്ണ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് സ്വാമിജി ക്ഷേത നിർമ്മാണത്തിൽ

Read more: Swamiji at Navaneeth Krishna Temple Construction

കായംകുളത്ത് ഇടയോടി കാവിൽ യോഗാ സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

1st Nov 2017.

Read more: Swami Vijendra Puri Inaugurating Yoga Center at Idayodi Kavu, Kayamkulam

Bookmark and Share
One Cause. One Mission. Find Out What You Can Do.

© 2018 Hindu Acharya Sabha. All rights reserved | Design by orangis web design